Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι προτεινόμενη και όχι δεσμευτική ή εξαντλητική. Ανά τακτά χρονικά διαστήμα δύναται να ανανεώνεται. 

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέχει στην ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει την εξεταστέα ύλη για το επάγγελμα του Αναλογιστή. 

 

1. Μάθημα Κωδ. Βα, Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική Ασφάλιση 

 • Quantitative methods in social protection series, Actuarial mathematics of social security, International Labour Office – Geneva, Published 1999
 • Quantitative methods in social protection series, Actuarial practice in social security, International Labour Office – Geneva, Published 2002
 • Neill, Life Contingencies, 1986, Heinemann
 • Actuarial mathematics for life contingencies risks, D. Dickson, M. Hardy, H. Waters, Cambridge, 2009
 • A Problem - Solving Approach to Pension Funding and Valuation, W.H. Aitken, 1994, Actex
 • Pension Mathematics for Actuaries, A.W. Anderson, 1990, Actex
 • Μαθηματικά Ασφαλίσεως Ζωής, Πέτρος Χατζόπουλος, 2011, Εκδόσεις Συμμετρία
 • Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης, Πέτρος Χατζόπουλος, Εκδόσεις Συμμετρία, 2020

 

2. Μάθημα Κωδ. Ββ, Ασφαλίσεις Ζωής 

 • Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt] Actuarial Mathematics
 • Dickson, Hardy, Waters] Actuarial mathematics for life contingent risks
 • Babbel, Gold, Merrill] Paper Fair Value of Liabilities: The Financial Economics Perspective
 • International Actuarial Association] [IAA] Stochastic Modeling - Theory and Reality from an Actuarial Perspective
 • Atkinson, Dallas] Life Insurance Products and Finance: Charting a Clear Course
 • Frank Fabozzi, The handbook of fixed income securities
 • Cfo forum, Market consistent embedded value principles, October 2009
 • Acted.co.uk course notes for subject ST2

 

3. Μάθημα Κωδ. Αδ, Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης 

 • Graduation: The Revision Of Estimates, Dick London
 • Survival Models, Dick London
 • An Actuarial Survey Of Statistical Models For Decrement And Transition Data - I: Multiple State, Poisson And Binomial Models, A.S. Macdonald
 • Survival Analysis, John P. Klein, Melvin L. Moeschberger

4. Μάθημα Κωδ. Αα, Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Ξενόγλωσση

 • Stephen Kellison, 2nd edition “Theory of interest
 • Bodie Kane Markus “Investments” 5thedition
 • John C. Hull 7th edition “options futures and other derivatives
 • Hull, J. C. (2012). Options, Futures and Other Derivatives, 8th edition, Prentice Hall.
 •  Reilly, F. K. and Brown, K. C. (2002). Investment Analysis and Portfolio Management. 7th edition, Thomson Southern-Western.
 •  Sundaresan, S. (2002). Fixed Income Markets and Their Derivatives, 2nd edition, Thomson Southern-Western.

Ελληνόγλωσση

 • Brealey R., Myers S. and Allen F. (2013). Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Utopia Publishing.
 • Giddy, I. H. (1996). Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Tuckman, B. (2010). Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος, Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Αγγελόπουλος, Π. Χ. (2005). Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Μυλωνάς, Ν. Θ. (2005). Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος.
 • Σπύρου, Σ. Ι. (2013), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, 3η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.

 

5. Μάθημα Κωδ. Αστ, Ποσοτικοποίηση & Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων & Φερεγγυότητα

         • A Global Framework for Insurer Solvency Assessment, International Actuarial Association -2004
         • Practice note on Entreprise Risk Management for capital and solvency purposes in the insurance industry, International Actuarial Association -2008
         • Θεωρία Κινδύνων, Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης - 2008
         • Stress Testing and Scenario Analysis, International Actuarial Association -2013
         • Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής – 2014
         • Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 81/12.2.2016 - Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και  Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

 • A. J. McNiel, R. Frey, P. Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton, 2005
 • M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, Actuarial Theory for Dependent Risks, Wiley, 2005
 • M. Koller, Life insurance risk management essentials, Springer, 2001
 • M. Kriele and J. Wolf, Value oriented risk management for insurance companies, Springer, 2014
 • Α. Ν. Yannacopoulos, Lecture notes (available to the students only)

 

6. Μάθημα Κωδ. Αβ, Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή & Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων

 • Αναλογιστικά Μαθηματικά Μέρος 1 - Θεωρία των κινδύνων, 1999, Κουτσόπουλος Κ.Χ., Συμμετρία. Κεφάλαια: I.6, I.7, I.8 & I.10
 • Loss Models: From Data to Decisions, (Fourth Edition), 2012, by Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.E., Wiley. Κεφάλαια: 8, 9, 13 & 20
 • Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), 2015, by Brown and Lennox, ACTEX.
      Κεφάλαιο: 3
 • Generalized Linear Models for Insurance Data, 2008, by de Jong and Heller, Cambridge University Press. Κεφάλαια: 3 & 5
 • Introduction to Credibility Theory, Thomas N. Herzog, Actex Publications.
 • Foundations of Casualty Actuarial Science, Casualty Actuarial Society Chapter 8
 • Loss Models: From Data to Decisions, Klugman, Panjer, Willmot, John Wiley & Sons Chapter 20
 • NON-LIFE INSURANCE Dr. Gerhard Quarg Munich Re, 2012/2013 Chapter 4
 • Schadenversicherungsmathematik, Thomas Mack, VVW Kap. 4

 

7. Μάθημα Κωδ. Αε, Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

 • Investments, Body, Cane, Markus, Mc Graw – Hill.
 • Options, Futures and Other Derivatives, J. Hull, Prentice-Hall.
 • Financial calculus, Martin Baxter, Andrew Rennie, Oxford University Press.
 • Financial Economics, Harry Panjer, The Actuarial Foundation.
 • Derivatives Markets, Robert L. Mc Donald, Addison – Wesley.
 • Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, Jaksa Cvitanic, Fernando Zapatero, MIT Press.
 • Investment Science, David G Luenberger, Oxford University Press.
 • Principles of Financial Engineering, Salih N. Neftci, ELSEVIER.
 • Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Paul Wilmott, Wiley.
 • Stochastic Calculus and Finance, Steven Shreve, Springer.
 • Stochastic Modeling in Economics and Finance, Dupacova, Hurt, Stepan, Kluwer Academic Publishers.
 • Mathematics for Finance. An introduction to Financial Engineering. Capinski, Zastawniak, Springer.
 • Advanced Derivatives Pricing and Risk Management, Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti, ELSEVIER.
 • Introduction to the Mathematics of Finance, Steven Roman, Springer.
 • Investment Mathematics, Adams, Booth, Bowie, Freeth, Wiley.

 

8. Μάθημα Κωδ. Αγ, Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής & Θανάτου

 • Bowers, Gebber, Hickman, Jones, Nesbitt, "Actuarial mathematics"
 • Dickson, Hardy, Waters, Actuarial Mathematics For Life Contingent Risks (3rd ed.) 

 

9. Μάθημα Κωδ. Βγ, Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

•       Brown – Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance
•       CAS Friedland – Estimating Unpaid Claims
•       CAS Tail Factor Working Party [2013] - The Estimation of Loss Development Tail Factors: A Summary Report
•       Mack [1993] - Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates
•       Quarg et Mack [2004] - Munich Chain Ladder: A Reserving Method that Reduces the Gap between IBNR Projections Based on Paid Losses and IBNR Projections Based on Incurred Losses