Μέχρι το 2014, η ΕΑΕ μαζί με την τότε εποπτική Αρχή (Υπουργείο Εμπορίου και μετέπειτα Υπουργείο Οικονομικών), οργάνωνε και διεξήγαγε τις εξετάσεις, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνταν για την απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Αναλογιστή.

Σήμερα, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή η οποία τηρεί και το Μητρώο Αναλογιστών, είναι η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΕΑΕ έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) αποτελώντας τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορεί να πιστοποιεί αναλογιστές συνεχίζοντας τη διεξαγωγή των εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο και διατηρώντας την επιστημονική αξιοπιστία που τη διέπει.

Από τον Ιούλιο 2015, οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.