Η Ένωση Αναλογιστών, όπως και όλες οι εθνικές αναλογιστικές ενώσεις που μετέχουν στο Actuarial Association of Europe, (πρώην Groupe Consultatif Actuariel Europeen), έχει συνυπογράψει τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Αναλογιστές Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο κείμενο του Κώδικα αναφέρονται τα επαγγελματικά πρότυπα τα οποία τα μέλη της Ένωσης Αναλογιστών υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα.

Έχει συνυπογραφεί επίσης από την Ένωση Αναλογιστών και το κείμενο Συνιστώμενης Πρακτικής για τους κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής, Γενικών Ασφαλίσεων και Συνταξιοδοτικών Ταμείων. Στο κείμενο αυτό παρατίθενται βασικές οδηγίες τις οποίες οι αναλογιστές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υιοθετούν κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, ώστε η αναλογιστική προσέγγιση να είναι κοινή.