Για να γίνει κάποιος Αναλογιστής, θα πρέπει:  

 • Α.1 Να Πετύχει στις εξετάσεις στα ακόλουθα έξι (6) υποχρεωτικά γνωστικά αντικείμενα:

  • Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά – Αα
  • Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή και Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων - Αβ
  • Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής και Θανάτου - Αγ
  • Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης - Αδ
  • Χρηματοοικονομικά Πρότυπα - Αε
  • Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα - Αστ

   

 • Α.2 Να πετύχει στις εξετάσεις σε δύο (2) εκ των ακόλουθων τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής:

  • Συνταξιοδοτικά σχήματα και Κοινωνική ασφάλιση - Βα
  • Ασφαλίσεις Ζωής - Ββ
  • Ασφαλίσεις κατά ζημιών - Βγ
  • Ασφαλίσεις Υγείας - Βδ

  Μετά τη λήψη της Πιστοποίησης που προκύπτει από την επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) θεματικές ενότητες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, ο κάθε ενδιαφερόμενες μπορεί να προβεί σε δύο ενέργειες:

 • Να εγγραφεί ως Τακτικό Μέλος στην Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (Full Member), έχοντας το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα διακριτικά FHAS δίπλα στο όνομά του
 • Να εγγραφεί στο Μητρώο Αναλογιστών του Υπουργείου Οικονομικών

 

Κατά το στάδιο που ο ενδιαφερόμενος έχει επιτύχει σε σύνολο έξι (6) θεματικών ενοτήτων, μπορεί:

 • Να εγγραφεί ως Συνδεδεμένο Μέλος στην Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (Associate Member), έχοντας το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα διακριτικά ΑHAS δίπλα  στο όνομά του

Για να δείτε τα Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την κάθε περίπτωση, επισκεφθείτε την κατηγορία         Πώς μπορώ να γίνω Μέλος;