Οι αναλογιστές είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναλύουν τον οικονομικό αντίκτυπο των κινδύνων σε οικονομικούς οργανισμούς, όπως ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλους.


Οι αναλογιστές έχουν μια λεπτομερή κατανόηση των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, δημογραφικών και ασφαλιστικών κινδύνων και, εφαρμόζοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στα Μαθηματικά και Χρηματοοικονομικά, μέσα από αυστηρούς κανόνες και κανονιστικά πλαίσια, κάνουν προβλέψεις κι εκτιμήσεις ώστε να ελαχιστοποιήσουν την αβεβαιότητα που απορρέει από τους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που έχει αναλάβει ο εκάστοτε οργανισμός.


Το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των αναλογιστών έχει ως βάση τη στατιστική και την πιθανοθεωρία, με ιδιαίτερη εξοικείωση στα ανώτερα μαθηματικά.


Το αναλογιστικό επάγγελμα προσφέρει πολλές διαφορετικές και συναρπαστικές πορείες σταδιοδρομίας και, μόλις αποκτήσετε τα προσόντα, οι ικανότητές σας μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε εργασία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ορισμένοι αναλογιστές ειδικεύονται στην τεχνική έρευνα, ενώ άλλοι μπορεί να επικεντρώνονται περισσότερο στις εμπορικές δραστηριότητες. Μερικοί συνεχίζουν ν’ απασχολούνται σε έναν από τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς τομείς, ενώ άλλοι γίνονται ανώτερα διευθυντικά στελέχη σε ασφαλιστικές εταιρίες ή εταιρίες συμβούλων.


Τα μέλη της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος είναι μέρος ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου επαγγέλματος κι έχουν διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα.


Λόγω της πολύπλευρης και άρτιας τεχνικής τους κατάρτισης, το επάγγελμα του Αναλογιστή συχνά συγκαταλέγεται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως τόσο ως προς το κύρος του όσο και ως προς τις οικονομικές απολαβές.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ;


Οι αναλογιστές σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τρόπους διαχείρισης του κινδύνου. Αυτό απαιτεί ένα συνδυασμό ισχυρών αναλυτικών δεξιοτήτων, επιχειρηματικών γνώσεων και κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη διαχείριση των πολύπλοκων κινδύνων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ενδεικτικά, στις εργασίες τους συγκαταλέγονται:


• Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν στατιστικά και χρηματοοικονομικά μοντέλα για την επίλυση σύνθετων οικονομικών προβλημάτων
• Αξιολογούν και ποσοτικοποιούν την πιθανότητα μελλοντικών συμβάντων
• Σχεδιάζουν δημιουργικούς τρόπους για να μειώσουν την πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβάντων
• Μειώνουν τον αντίκτυπο των ανεπιθύμητων συμβάντων που έχουν επέλθει
• Βοηθούν στην επιστημονική ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων
• Μετρούν, διαχειρίζονται και μετριάζουν τους κινδύνους
• Υπολογίζουν κι εφαρμόζουν τα ασφάλιστρα, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις (Μαθηματικά / Τεχνικά Αποθέματα), καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις
• Αξιολογούν τις υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και Ταμείων και
• Προσδιορίζουν το επίπεδο των εισφορών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνταξιοδότησης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης.


Εν γένει όμως, οι αναλογιστές, μέσω της τεχνικής τους κατάρτισης και ιδιαίτερα του τρόπου σκέψης που αποκτούν, αποτελούν πολύτιμο συνεργάτη για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.

ΠΟΙΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΣ


Πολλές εταιρίες και οργανισμοί απασχολούν αναλογιστές σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


• Ασφαλιστικές εταιρίες
• Συμβουλευτικές εταιρίες
• Συνταξιοδοτικά ταμεία
• Πανεπιστήμια
• Κρατικές υπηρεσίες και Οργανισμοί εποπτείας
• Το κοινό, οι πελάτες και οι χρήστες όλων των παραπάνω.