Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος σύμφωνα με το Π.Δ. 53/2013, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4254/2014, απέκτησε τη Διαπίστευση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 καθώς εκπλήρωσε όλες τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευση̋ (ΕΣΥΔ).