Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν τα τακτικά και συνδεδεµένα µέλη της Ε.Α.Ε. σύµφωνα µε το Καταστατικό της Ε.Α.Ε (καλούµενο «Καταστατικό» εφεξής).